หญ้า ห มั ก อาหารเสริมสำหรับคน เ ลี้ ย งวัว

หญ้าหมัก คืออะไร คืออาหาร สั ต ว์ ต่าง ๆ ที่นำมาเก็บถนอมไว้ในสภาพอวบน้ำ ในภาชนะปิดที่ป้องกันอากาศ จากภายนอกจนเกิดการหมัก ซึ่งจะช่วยทำให้คุณค่าทางอาหารของ พื ช เหล่านั้นคงอยู่ สามารถถนอมไว้ใช้ได้ใน ช่วงที่ ข า ด แ ค  ล น ห ญ้ าส ด

อุปกรณ์ที่ใช้

1. เครื่องตัดหญ้า สั บ หญ้ า

2.ภาชนะบรรจุหญ้าสำหรับหมัก เช่น ห ลุ ม ถัง ถุงพลาสติก

3.ก า กน้ำตาล

4.ผ้าพลาสติกสำหรับ ปิดภาชนะ หลุม หรืออุปกรณ์สำหรับปิดปากภาชนะอย่างอื่น เ พื่ อ ป้ อ ง กัน อาก า ศ จา ก ภ า ย นอก

วิธีทำหญ้าหมัก

1.สับหญ้าสด ให้มี ข น า ด 2-3 ซม.

2.บรรจุห ญ้ า ส ด ที่หั่นแล้วลงในภาชนะสำหรับหมัก (ถุง บ่อซีเมนต์ หลุม)

3.อัดให้แน่นเพื่อไ ล่ อ าก า  ศ อ อกให้หมด

4.ล ะ ล า ย ก า ก น้ำ ต า ล พรมให้ทั่ว ๆ เพื่อช่วยให้การหมักดียิ่งขึ้น แต่ถ้าไม่สามารถหาได้ก็ไม่ต้องใช้

5.ปิดภาชนะบรรจุหญ้า ด้วยแผ่นพลาสติกให้มิดชิด แล้วโรยทับด้วยทราย ป้ อ งกันอ า ก า ศ และ น้ำ

6.หมักไว้ 3-4 สัปดาห์ หญ้าเหล่านั้นจะกลายเป็นห ญ้ า ห มั ก นำมาใช้เลี้ยงสัตว์ได้

หญ้าหมักที่มีคุณภาพดีสามารถเก็บไว้ได้นาน โดยที่คุณค่าทางอาหารไม่เ ปลี่ ย นไป

การใช้หญ้าหมักเลี้ยงโค รี ด น ม ไม่ควรใช้เกิน 15 กิโลกรัมต่อวัน และควรให้หลังการ รี ด นม กรณีเริ่มใช้หญ้าห มั ก เลี้ยงควรแบ่งให้วันละน้อยและเพิ่มขึ้นเมื่อสั ต ว์เ ค ย ชิน

เรียบเรียงโดย me-deekab

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 4 = 4